Съобщение

Община Айтос уведомява Данъчно задължените лица, че съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за община Айтос за 2023 г. е в размер на 300 лв.

Надвнесените от данъчно задължените лица суми за данъка подлежат на прихващане или възстановяване от Община Айтос по реда на ДОПК.