Съобщение

            На основание §8, ал.4 от ПР на ЗУТ, Община Айтос съобщава на  собствениците на УПИ ІV-331, V-326 и VІІ-325, кв. 137 по плана на гр. Айтос, че със заповед №РД-08-471/01.07.2015г. на кмета на Община Айтос е одобрен:

    План за регулация за УПИ (урегулирани поземлени имоти) УПИ VІІІ-330 от една страна и УПИ І-332,4558, ІV-331, VІ-326 и VІІ-325 в кв.137 по плана на гр. Айтос. Новите вътрешни регулационни линии между УПИ VІІІ и УПИ І,  ІV, VІ и VІІ се поставя в съответствие със съществуващите  имотни граници между имот №330 от една страна и имоти № 4558, 331, 326 и 325 от друга страна по зелените линии и щрихи на приложения проект.

         Проектът  е изложен в стая №6 в общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

          На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл. 213 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението чрез Общината пред Административен съд - Бургас.

          Жалбата не спира изпълнението й. 

         Жалбата се подава в два екземпляра в ЦУИГ - Община Айтос.    

            На основание §8, ал.4 от ПР на ЗУТ, Община Айтос съобщава на  собствениците на УПИ ІV-331, V-326 и VІІ-325, кв. 137 по плана на гр. Айтос, че със заповед №РД-08-471/01.07.2015г. на кмета на Община Айтос е одобрен:

          План за регулация за УПИ (урегулирани поземлени имоти) УПИ VІІІ-330 от една страна и УПИ І-332,4558, ІV-331, VІ-326 и VІІ-325 в кв.137 по плана на гр. Айтос. Новите вътрешни регулационни линии между УПИ VІІІ и УПИ І,  ІV, VІ и VІІ се поставя в съответствие със съществуващите  имотни граници между имот №330 от една страна и имоти № 4558, 331, 326 и 325 от друга страна по зелените линии и щрихи на приложения проект.

         Проектът  е изложен в стая №6 в общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

          На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл. 213 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението чрез Общината пред Административен съд - Бургас.

          Жалбата не спира изпълнението й. 

         Жалбата се подава в два екземпляра в ЦУИГ - Община Айтос.