Съобщение

          Община Айтос съобщава на Никола Костадинов Коджабашев, собственик на имот №493014, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос и на наследниците на Руси Бинев Бинев, собственици на имот №493009, , м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айто,с на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ,  че с Протокол №13/23.07.2015г. на ОЕСУТ  е  приет  ПУП-ПРЗ за  имот №493010, м.”Хаджи Бекир”, землище на гр.  Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя. Образува се УПИ І-493010, масив 493 с отреждане „за производствени  и складови дейности (за склад за зърно и фуражни смеси  и офиси)” - зона Пп.  

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.