СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Съобщение за предоставена информация по приложение № 2 провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове и офиси с шоурум в имот 00151.499.42, местност Меселим дере, гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Емин Еминов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2321/04.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34586

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в периода от 11.12.2020 г. – 25.12.2020 г. в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3.

      Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62