СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда:

„Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма млечно направление и водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземане - каптиран естествен извор в имот 56438.154.1  по КК на с. Пирне, община Айтос" с възложител :  „Хелиос Милк“ ЕООД.

Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40300

 Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в интернет страницата на община Айтос и всеки работен ден  от 25.01.2023 г. – 08.02.2023  г. (от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа) в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител”  № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62