Съобщение - Общинска администрация - Айтос уведомява жителите на общината да предприемат мерки за недопускане на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци.

 Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общинска администрация - Айтос уведомява жителите на общината да предприемат мерки за недопускане на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци.

Съгласно чл. 133 от Закона за управление на отпадъците, за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 до 5 000 лв. На основание чл. 134 от същия закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществени санкции в размер от 1 400 до 4 000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци.