Съобщение от 19.08.2019 г. : Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Айтос, мандат 2020-2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ,

ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ АВТОБИОГРАФИИ, МОТИВАЦИОННИ ПИСМА И ПРЕПОРЪКИ,

 И ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.68, АЛ.3, Т.9

/ по чл.68, ал.5 от ЗСВ /

 

 

            На 19.08.2019 г., на основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, Комисията за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд Айтос, избрана с решение №664/ 24.04.2019 г., пр.№44 на ОбС Айтос, публикува списък на допуснатите до участие кандидати, както следва /по азбучен ред/:

 

1. Валентина Г. Анастасова

2. Гюлюмсер К. Ахмед

3. Дженка Д. Неделчева

4. Димитрина И. Арнаудова

5. Емилия Х. Захариева

6. Ивелина Д. Костадинова

7. Мая Д. Георгиева

8. Недялко Д. Стоянов

9. Николай Х. Димитров

10. Нина Т. Алексиева

11. Пенка К. Димитрова

12. Петя Н. Ненова

13. Силвия С. Иванова

14. Тодор З. Златев

15. Фатме О. Нуретин

 

            ИЗСЛУШВАНЕТО на допуснатите кандидати ще се проведе на 04.09.2019 г. от 17:30  часа в заседателната зала на ОбС Айтос, адрес ул.“Цар Освободител“ 3. (чл.68а, ал.1 от ЗСВ)

 

            На основание чл.68а, ал.2 от ЗСВ, не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

            Неразделна част от настоящия списък са сканирани и публикувани в интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет, подраздел Новини и съобщения следните документи: автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл.68, ал.3, т.9 на допуснатите кандидати.

 

 

СТОЯН СТОЯНОВ  .........../п/...........

Председател на Временна комисия за провеждане

 на процедурата по избор на съдебни заседатели

 за Районен съд Айтос, мандат 2020-2023 г,

създадена с решение № 664/ 24.04.2019 г.,

протокол №44 на Общински съвет Айтос