Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт - публикувано на 26.04.2018 г.

 На основание чл.66 от АПК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС във връзка с постъпила подписка от Инициативен комитет, създаден съгласно чл.47, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с искане за именуване на площадното пространство, находящо се между кръстовището на ул.„Паркова”, ул.„Г. Тихолов”, входа на Лесопарк „Славеева река”, Етнографски комплекс „Генгер”, Комплекс „Славеите”, с името „Площад Борис Щерев”, открива производство по издаване на общ административен акт.

            На основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от АПК заинтересованите лица могат да участват в производството по издаването на акта, чрез подаване на писмени предложения и възражения и участие в заседания на Общински съвет Айтос обявени по надлежния ред.
         На основание чл.68 от АПК определя правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, да се осъществява в звеното по чл.29а от ЗМСМА на Общински съвет Айтос, стая 17.

       Предложения и възражения могат да бъдат направени писмено, на ел.поща на Общински съвет Айтос [email protected]  и/или  в деловодството на Общинския съвет.

Дата на публикуване 26.04.2018 г.