Съобщение: Проект за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос-14.01.2014 г.