Съобщение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и мотиви-27.01.2015 г.