СЪОБЩЕНИЕ: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 06.04.2015 г.