Съобщение: Проект за приемане на нова тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Айтос 03.12.2012 г.