СЪОБЩЕНИЯ за мотивирано предписание-2017

Със заповед №РД-08-20/18.01.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за УПИ VIII в кв.258, гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП да се определи нов начин на застрояване.

ПУП-ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-21/18.01.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ V-1127 в кв.28, гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП УПИ V-1127 да се раздели на два УПИ, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-46/25.01.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за УПИ III в кв.204, гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП да се определят нови линии на застрояване на УПИ III. УПИ III да се запази предназначението си „за обществено и делово обслужване – (за супермаркет)” съгласно чл.4 ал.7 т.7 от Наредба 7/МРРБ.

ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.