Седмичен график за извозване до регионално депо „Братово” на твърди битови отпадъци,генерирани от жилищни и нежилищни имоти в Община Айтос за 2024 г.