СКЛЮЧЕНИ СА ТРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС” 

 

През тази седмица бяха сключени още два Административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”. Сключени са общо три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР за следните проектни предложения:

  • „Реконструкция на ул. „Димитър Благоев“, гр. Айтос“;
  • „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ и ул. „Зюмбюл“, гр. Айтос“;
  • „Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос“.

 

На 22.05.2023 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG06RDNP001-19.536-0002-C01 за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ и ул. „Зюмбюл“, гр. Айтос“ на обща стойност в размер на  214 725.57 лв. без ДДС.

 

По проекта ще се изградят нови улични и тротоарни настилки на ул. „Даме Груев“ и ул. „Зюмбюл“, гр. Айтос“ с площ: 1906 кв.м. улични настилки и 899 кв.м. тротоарни настилки.

Съгласно разработения технически проект по ул. „Даме Груев“ ще се изпълнят следните дейности:

- изграждане на нова пътна настилка.

- изграждане на нова тротоарна настилка по цялата дължина на участъците с променлив габарит;

- ремонт и почистване на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти;

- Подмяна на захабени пътни знаци и поставяне на нови;

- Предвидено е изпълнение на хоризонтална пътна маркировка.

Съгласно разработения технически проект по ул. „Зюмбюл" ще се изпълнят следните дейности:

- изграждане на нова пътна настилка.

- ремонт и почистване на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти;

- Подмяна на захабени пътни знаци и поставяне на нови;

- Предвидено е изпълнение на хоризонтална пътна маркировка.

Основната цел на проектното предложение е създаване на привлекателна градска среда и повишаване качеството на живот на населението на гр. Айтос. С реализацията на настоящия проект ще се осигури:

- реконструиране и рехабилитиране на 899 кв.м. тротоарни и 1906 кв.м. улични настилки;

- възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка;

- осигуряване на условия за безопасност на движението;

- осигуряване на достъпна среда, включително подобряване на достъпа на хора с увреждания.

 

На 22.05.2023 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG06RDNP001-19.536-0001-C01 за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Димитър Благоев“, гр. Айтос“ на обща стойност в размер на  320 745,23лв. без ДДС.

 

По проекта ще се изгради нова улична и тротоарна настилка на ул. „Димитър Благоев“ в гр. Айтос с площ: 1298 кв.м. тротоарни и 2950 кв.м. улични настилки.

 

Съгласно разработения технически проект ще се изпълнят следните дейности на ул. „Димитър Благоев“:

- Предвижда се изграждане на нова улична настилка и двупластово асфалтобетоново покритие по цялата дължина.

- Предвижда се изграждане на нова тротоарна настилка по цялата дължина на участъците с променлив габарит;

- ремонт и почистване на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти;

- Подмяна на захабени пътни знаци и поставяне на нови;

- Предвидено е изпълнение на хоризонтална пътна маркировка

Целта на проекта е насочена към физическото обновяване на територията на град Айтос и подобряване на физическата и жизнена среда, осигуряващо по-високо качество за живот и работа.

С реализацията на настоящия проект ще се осигури:

- реконструиране и рехабилитиране на 1298 кв.м. тротоарни и 2950 кв.м. улични настилки;

- възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка;

- осигуряване на условия за безопасност на движението;

- осигуряване на достъпна среда, включително подобряване на достъпа на хора с увреждания.

 

На 13.02.2023 г. е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG06RDNP001-19.536-0004-C01 за изпълнение на проект „Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос“ на обща стойност в размер на  58 273,28 лв. без ДДС.

 

Проект „Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос“ има за цел физическото обновяване на територията на град Айтос, чрез изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос“. Детските площадки са от голямо значение особено в градската среда, където е концентрирана по-голямата част от населението. Те са необходимо условие за подобряване на здравословното състояние на децата и подрастващите и населението като цяло. Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на жизнената среда на населението на гр. Айтос, превръщането ѝ в привлекателно, удобно и модерно място за отдих, спорт, игри и занимания на открито. Отчита се огромното значение на детските игри на открито не само за физическото развитие на децата, но и за социализирането им. Проектът предвижда изграждане на 2 нови детски площадки за деца до 12 години. Площадките и съоръженията ще са достъпни за ползватели и придружители в неравностойно положение. Инвестициите, които Община Айтос влага в детските площадки, неимоверно се завръщат под формата на по-добро качество на живот и по-добро здравословно състояние на населението.

По проекта ще се изградят две детски площадки в УПИ III, кв. 3А с площ около 150 кв. м. и в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос с площ 117 кв.м.

Съгласно разработения технически проект ще се изпълнят следните дейности:

•Детската площадка в УПИ III, КВ. 3А гр. Айтос:

- Демонтаж на съществуваща настилка;

- Демонтаж на съществуваща люлка;

- Оформяне на стъпала, подпорни стени и настилки;

- Доставка и монтаж на съществуващи пейки с облегалки;

- Доставка и монтаж на Детско съоръжение за деца до 3 г.;

- Доставка и монтаж на Двойна люлка тип "Махало" за деца до 12 г.;

- Доставка и монтаж на ограда за детска площадка с височина 100 см. и врата за детската площадка;

- Изграждане на ново енергоспестяващо осветление на детска площадка.

•Детската площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос:

- Демонтаж на съществуващо детско съоръжение;

- Рязане на асфалтова настилка, разкъртване на съществуваща асфалтова настилка и премахване на бордюри;

- Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50 см.;

- Доставка и полагане на разделителни бордюри 5/20/50;

- Доставка и полагане на полиетиленово фолио, армирана бетонова настилка

- Доставка и полагане на саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка - 30 мм.

- Доставка и монтаж на Детско съоръжение за деца до 3 г.

- Доставка и монтаж на Двойна люлка тип "Везна" за деца от 3 г. до 12 г.;

- Доставка и монтаж на Двойна люлка тип "Махало" за деца до 12 г.;

- Доставка и монтаж на Детско съоръжение за деца от 3 г. до 12 г.;

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020 г.

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2

www.mig-aytos.com; моб.тел. +359 886 881 212 ; e-mail: mig_aytos@abv.bg

 

 

 

 

Снимки