УКАЗАНИЯ ОТНОСНО АРХИТЕКТУРНИЯ ОБЛИК НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМА ЗА: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ НА НПВУ