УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на актове за общинска собственост
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

3. Издаване на удостоверение, че имота е отписан от актовите книги
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58 , ал.1, т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

4. Издаване на  удостоверение за реституционни претенции
Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

5. Издаване на удостоверение относно произхода на недвижим имот
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.5 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

6. Издаване на удостоверение за отстъпено право на строеж
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.6 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

7.Издаване на удостоверение от общ характер(свързано със собствеността)
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.7 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 5.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

8. Издаване на препис от документи, свързани със собствеността
Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.8 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 5.00 лв. без ДДС
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

9. Заверка на молба-декларация за признаване правото на собственост върху недвижими имоти, необходима за извършване на обстоятелствена проверка
Необходими документи:
1. Заявление по образец

2.Документ за собственост

3.Договор за учредено право на строеж

4.Скица (оригинал) на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър

5.Молба-декларация, заверена от отдел "Местни данъци и такси"
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.9 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 30.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

10.Извършване на оценка на щета по ЗОСИ
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст;
2. Документ за собственост.

Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.10 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 7 лв. без ДДС – с превоз на заявителя
            15 лв. без ДДС– с превоз на общината
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

11. Маркиране на дървета и издаване на превозен билет

Необходими документи:

1. Заявление-свободен текст

2. Документ за собственост

3. Актуална скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър

Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.11 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос

Такса: 2 лв./куб.м. маркирана дървесина, без ДДС;

            2лв. за издаване на превозен билет, без ДДС;

Срок: 5 работни дни

Изтегли от тук

 

 

12.Издаване на удостоверение за характеристика на земеделска земя за изготвяне на данъчна оценка

Необходими документи:
1. Заявление по образeц;
2. Копие от документ за собственост;
3. Копие от скица на имота;
4. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.115 от Закона за местни данъци и такси
Чл. 58, ал.1,т.12 от   Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

13. Издаване на заверен препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори
Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.13 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 3.00 лв. на страница без ДДС
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

14. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.14 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 5.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

15. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи
Необходими документи:
1. Заявление-свободен текст
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.15 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 2.00 лв. без ДДС
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

Сроковете за извършване на услугите от т.1 до т.15 са както следва:

-обикновена – 5 работни дни;

-експресна – 1 работен ден, като експресната услуга се заплаща с 200 % увеличение от цената на обикновената услуга

 

16. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване на сграда върху общински имот
Необходими документи:

1. Заявление по образец.

2.Договор за учредено право на строеж

3.Документ за собственост

4.Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър

5. Протокол от ОЕСУТ

6. Технически проект

Правно основание:
Чл.38 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Такса: Съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос

Срок: 30 дни от датата на влизане в сила на заповедта
Изтегли от тук

 

17. Придобиване право на собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС
Необходими документи:
1. Заявление по образец.

2.Документ за собственост

3.Договор за учредено право на строеж

4.Разрешение за строеж, или акт за узаконяване на строежа

5. Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър

6.Данъчна оценка
Правно основание:
чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Такса: Съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос


Срок: 30 дни от датата на влизане в сила на заповедта
Изтегли от тук

 

18. Прекратяване на съсобственост по чл.36 от ЗОС
Необходими документи:
1. Заявление по образец.

2. Документ за собственост

3. Скица-оригинал на имота от действащия регулационен план с нанесена идентичност по предходен план, изработена за „Общинска собственост“

4. Данъчна оценка

5.Нотариално заверено писмено съгласие от останалите собственици


Правно основание:

Чл.36 от Закона за общинската собственост и чл.50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Такса: Съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос


Срок: 30 дни от датата на влизане в сила на заповедта 
Изтегли от тук

19. Свидетелство за собственост на едър добитък
Необходими документи:
1. Заявление - свободен текст;
2. Паспорт  на животното /на майката при приплод/;
3. Свидетелство за собственост на животното на името на продавача;
4. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.112 от Закона за местни данъци и такси
Такса: 5.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук


 20.Вписване в регистъра на пчелините- лични стопанства
Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Декларация по образец.
Правно основание:
Чл.8 , ал.2 от Закона за пчеларството
Такса: -                                                                            Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук


21.Картотекиране на жилищна нужда

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Декларация по образец;
3. Удостоверение от Службата по вписванията – Айтос за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на лицето през последните 10 год.

4. Удостоверения/служебни бележки за доход последните 6 м. на всички работещи членове.
5. Удостоверение/служебна бележка от „Бюро по труда” – Айтос, или декларация по образец, че лицето или лицата в трудоспособна възраст са били безработни.
6. Копие от ТЕЛК/НЕЛК
7. Удостоверение/служебна бележка Дирекция „Социално подпомагане” – Айтос за получени доходи от помощи, добавки, обезщетения за безработица, за отопление и др.Изтегли от тук : Заявление
                        Декларация
                       

22. Учредяване право на строеж върху Общински имот

Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Технически проект
3. Протокол от ОЕСУТ

Правно основание:

Чл.37 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Такса: Съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос

Срок: 30 дни от датата на влизане в сила на заповедта
Изтегли от тук