УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на актове за общинска собственост
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

3. Издаване на удостоверение, че имота е отписан от актовите книги
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58 , ал.1, т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

4. Издаване на  удостоверение за реституционни претенции
Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

5. Издаване на удостоверение относно произхода на недвижим имот
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.5 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

6. Издаване на удостоверение за отстъпено право на строеж
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.6 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

7.Издаване на удостоверение от общ характер(свързано със собствеността)
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.7 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 5.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

8. Издаване на препис от документи, свързани със собствеността
Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.8 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 5.00 лв. без ДДС
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

9. Заверка на молба-декларация за признаване правото на собственост върху недвижими имоти, необходима за извършване на обстоятелствена проверка
Необходими документи:
1. Заявление по образец

2.Документ за собственост

3.Договор за учредено право на строеж

4.Скица (оригинал) на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър

5.Молба-декларация, заверена от Д“ФБДО“
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.9 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 30.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

10.Извършване на оценка на щета по ЗОСИ
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст;
2. Документ за собственост.

Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.10 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 7 лв. без ДДС – с превоз на заявителя
            15 лв. без ДДС– с превоз на общината
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

11. Маркиране на дървета и издаване на превозен билет

Необходими документи:

1. Заявление-свободен текст

2. Документ за собственост

3. Актуална скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър

Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.11 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос

Такса: 2 лв./куб.м. маркирана дървесина, без ДДС;

            2лв. за издаване на превозен билет, без ДДС;

Срок: 5 работни дни

Изтегли от тук

 

 

12.Издаване на удостоверение за характеристика на земеделска земя за изготвяне на данъчна оценка

Необходими документи:
1. Заявление по образeц;
2. Копие от документ за собственост;
3. Копие от скица на имота;
4. Удостоверение за наследници / ако е необходимо /;
5. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.115 от Закона за местни данъци и такси
Чл. 58, ал.1,т.12 от   Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

13. Издаване на заверен препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори
Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.13 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 3.00 лв. на страница без ДДС
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

14. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.14 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 5.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

15. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи
Необходими документи:
1. Заявление-свободен текст
Правно основание:
Чл.58, ал.1, т.15 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 2.00 лв. без ДДС
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук

Сроковете за извършване на услугите от т.1 до т.15 са както следва:

-обикновена – 5 работни дни;

-експресна – 1 работен ден, като експресната услуга се заплаща с 200 % увеличение от цената на обикновената услуга

 

16. Учредяване право на строеж и надстрояване на общински имот
Необходими документи:

1. Заявление по образец.

2.Договор за учредено право на строеж

3.Документ за собственост

4.Разрешение за строеж, или акт за узаконяване на строежа

5.Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър

6.Удостоверение за наследници

7. Протокол от ОЕСУТ

8. Технически проект

Правно основание:
Чл.38 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Такса: Съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос

Срок: 30 дни от датата на влизане в сила на заповедта
Изтегли от тук

 

17. Придобиване право на собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС
Необходими документи:
1. Заявление по образец.

2.Документ за собственост

3.Удостоверение за наследници

4.Договор за учредено право на строеж

5.Разрешение за строеж, или акт за узаконяване на строежа

6. Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър

7.Данъчна оценка
Правно основание:
чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Такса: Съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос


Срок: 30 дни от датата на влизане в сила на заповедта
Изтегли от тук

 

18. Прекратяване на съсобственост по чл.36 от ЗОС
Необходими документи:
1. Заявление по образец.

2. Документ за собственост

3. Скица-оригинал на имота от действащия регулационен план с нанесена идентичност по предходен план, изработена за „Общинска собственост“

4. Данъчна оценка

5. Удостоверение за наследници

6.Нотариално заверено писмено съгласие от останалите собственици

Правно основание:

Чл.36 от Закона за общинската собственост и чл.50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Такса: Съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос


Срок: 30 дни от датата на влизане в сила на заповедта 
Изтегли от тук

19. Свидетелство за собственост на едър добитък
Необходими документи:
1. Заявление - свободен текст;
2. Паспорт  на животното /на майката при приплод/;
3. Свидетелство за собственост на животното на името на продавача;
4. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.112 от Закона за местни данъци и такси
Такса: 5.00 лв.
Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук


 20.Вписване в регистъра на пчелините- лични стопанства
Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Декларация по образец.
Правно основание:
Чл.8 , ал.2 от Закона за пчеларството
Такса: -                                                                            Срок: 5 работни дни
Изтегли от тук


21.Картотекиране на жилищна нужда

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Декларация по образец;
3. Удостоверение от Службата по вписванията – Айтос за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на лицето през последните 10 год.

4. Удостоверения/служебни бележки за доход последните 6 м. на всички работещи членове.
5. Удостоверение/служебна бележка от „Бюро по труда” – Айтос, или декларация по образец, че лицето или лицата в трудоспособна възраст са били безработни.
6. Копие от ТЕЛК/НЕЛК
7. Удостоверение/служебна бележка Дирекция „Социално подпомагане” – Айтос за получени доходи от помощи, добавки, обезщетения за безработица, за отопление и др.Изтегли от тук : Заявление
                        Декларация