Услуги ТСУ

УСЛУГИ ТСУ И ГЛ. АРХИТЕКТ

I. Административно техническо обслужване

1. Издаване на скица за недвижим имот до формат на листа А3.
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 36 т.1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса:
Обикновена услуга: 15 лв.
Експресна услуга: 45 лв.
Срок:
Обикновена услуга: 7 дни .
Експресна услуга: 24 часа 


2. Издаване на скица на недвижим имот за обстоятелствена проверка.
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 36 т.2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 25 лв.
Срок: 7 дни 


3. Издаване на виза за проектиране
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 36 т.3 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 20 лв.
Срок: 14 дни


4. Презаверяване на скица
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Скица /оригинал/
Правно основание:
Чл. 36 т.4 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 5 лв.   
Срок: 2 дни


5. Искане за разглеждане на ПУП от ОЕСУТ
Необходими документи:

1. Искане по образец
2. Документи по ЗУТ
3. Проект за ПУП-3 екз.
Правно основание:
Чл. 36 т.5 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 
До 3 ур.п.им. вкл. - 50 лв.
Над 3ур.п.им. - 100 лв.
Срок: 1 месец.


6. Разглеждане от ОЕСУТ на ПУП за промяна предназначението на: 
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документи по ЗУТ
3. Проект на ПУП-3 екз.
Правно основание:
Чл. 36 т.6 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 
Земеделски земи по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 100 лв.
Земеделски земи по кадастрална карта - 150 лв.
Срок: 1 месец


7. Разглеждане и процедиране от ОЕСУТ на ЧИ на кадастрален план
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документи по ЗУТ
3. Проект за ЧИ на кадастрален план - 3 екз.
Правно основание:
Чл. 36 т.7 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 100 лв. на поземлен имот.
Срок: 1 месец

 

8. Извършване на ОСИП и одобряване на инвестиционни проекти за жилищни сгради:
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документи по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ
Правно основание:
Чл. 36 т.8 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
8.1. Фаза: Идеен проект - такса - 25% от таксата за фаза ТП/РП.
8.2. Фаза: Технически/работен проект за нови строежи - такса - 
1 лв/ кв. м. РЗП;
при промяна предназначението, вътрешни преустройства - такса - 
0,50 лв./ кв. м. РЗП.  
Срок: 1 месец


9. Одобряване и/или съгласуване на инвестиционни проекти за сгради с производствено или търговско предназначение:
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документи по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ
Правно основание:
Чл. 36 т.9 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
9.1. Фаза: Идеен проект - такса - 25% от таксата за фаза ТП/РП.
9.2. Фаза: Технически/работен проект за:
Такса: Нови строежи - 
1,50 лв/ кв. м. РЗП;
Такса: При промяна предназначението, вътрешни преустройства
- 0,75 лв./ кв. м. РЗП.  
Срок: 1 месец


10. Одобряване и/или съгласуване на проекти за инфраструктурни и/или технологични обекти:
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документи по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ
Правно основание:
Чл. 36 т.10 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
10.1. За линейни обекти - такса - 0,50 лв/ л. м., но не по-малко от 50 лв.
10.2. За свободно стоящи обекти - такса - 100 лв.
Срок: 1 месец

 

11. Съгласуване /одобряване на инвестиционни проекти по т.8 и т.9, за които е представен Доклад за оценка на съответствието от консултант
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документи по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ
3. Доклад от консултант
Правно основание:
Чл. 36 т.11 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 35% от дължимото по т.8 и т.9
Срок: 14 дена.

 

12. Преодобряване на инвестиционни проекти 
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документи по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ
Правно основание:
Чл. 36 т.12 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 30% от таксата за одобряване
Срок: 1 месец


13. Издаване на удостоверение и други документи, свързани с приемането и разрешаване ползването на строежите. 
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост и други документи по преценка на заявителя.
Правно основание:
Чл. 36 т.13 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 20 лв. на документ.
Срок: 7 дни.


14. Издаване на удостоверение и други документи, свързани с проверки по различни планове и/или документи, сравняване, съвместяване и изчисления по тях
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост и други документи по преценка на заявителя.
Правно основание:
Чл. 36 т.14 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 50 лв. на документ.
Срок: 14 дена.


15. Издаване на разрешение за строеж:
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Одобрен проект
Правно основание:
Чл. 36 т.15 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такси:
За строежи I категория - 1000 лв.
За строежи II категория - 500 лв.
За строежи III категория - 400 лв.
За строежи IV категория - 300 лв.
За строежи V категория - 150 лв
За строежи VI категория - 50 лв.

Срок: 7 дни
 

16. Промени в разрешения за строеж при промяна по време на строителството
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Одобрен проект за промяна по време на строителството
Правно основание:
Чл. 36 т.16 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 70 лв. за строеж
Срок: 14 дена


17. Презаверка на разрешение за строеж с изтекъл срок на действие
Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Оригинално разрешение за строеж, което ще се презаверява
Правно основание:
Чл. 36 т.17 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 50% от таксата по т. 15.
Срок: 14 дена


18. Допълване и/или промяна на възложител в издадено разрешение за строеж
Необходими документи:

1. Заявление 
2. Документ за собственост
3. Оригинално разрешение за строеж
Правно основание:
Чл. 36 т.18 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 70 лв на строеж.
Срок: 14 дена


19. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос.
Необходими документи:

1. Заявление 
2. Документи по чл. 8 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос.
Правно основание:
Чл. 36 т.19 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 50 лв на обект
Срок: 7 дни


20. Участие на специалист по чл. 223 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво на строеж
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Протокол Образец 2 и придружаващите документи
Правно основание:
Чл. 36 т.20 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 50 лв. на строеж
Срок: 3 дни

 

21. Проверка съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Протокол Образец 3
Правно основание:
Чл. 36 т.21 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 100 лв. на сграда
Срок: 3 дни

 

22. Удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Придружаващи документи
Правно основание:
Чл. 36 т.22 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 20 лв.
Срок: 7 дни

 

23. Заверяване на преписи на документи и на копия от планове и документацията към тях
Необходими документи:
1. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 36 т.23 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 10 лв. на документ
Срок: 7 дни

 

24. Ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за разполагане на строителни материали.
Необходими документи:
1. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 36 т.24 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса:
Първа зона  - 5 лв./ кв. м. месечно
Втора зона  - 3 лв./ кв. м. месечно

Срок: 7 дни

 

25. Разглеждане от главния архитект на искане за издаване на становище за допускане на ЧИ на ПУП, издаване на заповед или отказ на такава
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 36 т.25 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 50 лв. 
Срок: 14 дни


26. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи IV категория(ново строителство, както и основен ремонт и реконструкция)
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Придружаващи документи
Правно основание:
Чл. 36 т.26 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 300 лв. на удостоверение
Срок: 7 дни

 

27. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи V категория(ново строителство, както и основен ремонт и реконструкция)
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Придружаващи документи
Правно основание:
Чл. 36 т.27 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 150 лв. на удостоверение
Срок: 7 дни


28. Процедиране на ПУП, ПРЗ, ПЗ и ПР
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Придружаващи документи
Правно основание:
Чл. 36 т.28 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 50 лв. на ПУП
 

29. Процедиране на ПУП - парцеларен план
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Придружаващи документи
Правно основание:
Чл. 36 т.29 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 100 лв. на ПУП
Срок: 1 месец


30. Заверка на екзекутивна документация
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Екзекутивни документи
Правно основание:
Чл. 36 т.30 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 10лв. на документ. независимо от брой екземпляри
Срок: 7 дни


31. Издаване на удостоверение за търпимост по параграф 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Придружаващи документи
Правно основание:
Чл. 36 т.31 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 
Обикновена услуга -
100 лв. на сграда
Бърза услуга - 200 лв. на сграда
Срок
Обикновена услуга - 14 дни
Бърза услуга - 7 дни 


32. Предоставяне на актуален цифров модел.
Необходими документи:
1. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 36 т.32от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 
За град Айтос - 100 лв.
За села, зони по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, на новообразувани имоти и др. - 50 лв.
Срок: 3 дни


33. ОСИП и одобряване на инвестиционни обекти на оранжерии
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документи по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ
Правно основание:
Чл. 36 т.33 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 100 лв. на обект
Срок: 1 месец