УВЕДОМЛЕНИЕ

       Станислав Сирманов Андонов уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение: „Отглеждане на трайни насаждения – лозя в ПИ № 378001, 378002, 378003, 357003, 358002, 308003, 309003, 310003, 379001 и 379002, местност „Чеменлията”, землище на гр. Айтос”.

       Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 22.06.2016 г. – 06.07.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

        Лице за контакти: инж.Иван Биделев–директор дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 34 44.