УВЕДОМЛЕНИЕ

       Мария Славчева Динева уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение: „Отглеждане на трайни насаждения - Череши в ПИ №037029 - находящи се в местността "ЛЪДЖА КЪРА", в землището на с. Поляново, община Айтос, област Бургас и отглеждане на 32 пчелни семейства в урегулиран парцел № V - 44 в кв. 22 по плана на с. Черноград, община Айтос, област Бургас.

       Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 23.06.2016 г. – 07.07.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

        Лице за контакти: Иван Биделев – директор в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 34 44.