УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

от Джемиле Реджеб Мюмюн от с.Поляново.

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно намерение за: 

Отглеждане на 120 броя пчелни семейства в 120 броя пчелни кошери в животински обект: Пчелин в поземлен имот 014025 находящ се в местност „Бента” в землището на с.Поляново,община Айтос, област Бургас.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 18.07.2016 г. – 01.08.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62