Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

от Ваклин Стоянов Беширов от с.Тополица

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно намерение за: 

Отглеждане на трайни насъждения-череши в ПИ 030028 находящ се в местност „Ески Балък”, землище на село Тополица, община Айтос, област Бургас, ПИ 030080 находящ се в  местност „Ески Балък”, землище на село Тополица, община Айтос, област Бургас и ПИ 029124 находящ се в местност „Беж Бунар”, землище на село Тополица, община Айтос, област Бургас.

Отглеждане на зеленчуци в оранжерии в ПИ 000258 находящ се в местност „Бакалъка”, землище на село Тополица, община Айтос, област Бургас.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 19.07.2016 г. – 02.08.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62