Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

от Соня Петрова Стефанова

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно намерение за: 

Отглеждане на картофи, домати-открито производство,домати-оранжерийни, зелен фасул, сливи, ябълки в УПИ I-72, кв. 9, УПИ II-73, кв.9, УПИ III-74, кв.9, УПИ V-74, кв.9, УПИ VI-73, кв.9, УПИ VII-72, кв.9 в село Дрянковец, община Айтос, област Бургас  и трайни насъждения-орехи които ще се разположат в нови имоти, които ще се вземат под наем.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 20.07.2016 г. – 02.08.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62