Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от ЧЕРИ 2001” ЕООД от град Айтос

 

„ЧЕРИ 2001” ЕООД   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Преустройство на съществуваща стопанска сграда в склад за пресни и замразени плодове” в ПИ 070025, стопански двор,землище на с.Пещерско,  община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 25.07.2016 г. – 08.08.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62