Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Руси Киров Филипов от с.Тополица

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на водовземни съоръжения- 2 броя тръбни кладенци и 1 брой шахтов кладенец за напояване на зеленчукови градини с обща площ от 12 дка в ПИ 274011 и ПИ 274015, местност „Алтън тарла”, землище на гр.Айтос, община Айтос”

 

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 29.07.2016 г. – 11.08.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62