Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Венелин Недков Чернев

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Засаждане и отглеждане на трайни насъждения- череши в ПИ 049043, ПИ 049042 и ПИ 049023 находящ се в местност „Мангалята”, землище на гр.Айтос,община Айтос.

 

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 29.07.2016 г. – 11.08.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62