Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Димитър Генчев Събев от Бургас

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Увеличаване броя на отглежданите говеда в животновъдна ферма находяща се в стопански двор на село Караново, ПИ 58, квартал 36 по плана на с.Караново, община Айтос”

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 02.08.2016 г. – 16.08.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62