Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Гюлсум Сали Смаил от с.Пещерско

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Засаждане на 10 дка трайни насъждения орехи в ПИ 030005 в землището на с.Пещерско, община Айтос и отглеждане на пчелни семейства в ПИ 044001 в землището на с.Пещерско, община Айтос”

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 10.08.2016 г. – 25.08.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62