Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Кмета на община Айтос-Васил Едрев

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Реконструкция на общински улици: ул. „Васил Левски”, ул. „Георги Кондолов”, ул.”Георги Бенковски”, ул.”Стефан Караджа”, ул. „ Панайот Волов”, ул.” Места”, ул.”Йордан Боруков”, ул.”Дядо Стойно”, ул. „Паскал Янакиев”, ул.” Димчо Карагьозов”, ул. „Станционна”, ул.Цар Освободител”, гр.Айтос”

 

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 19.08.2016 г. – 02.09.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62