Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

от Стоян Кралев Нодев от гр.Айтос

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно намерение за

Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар без промяна на предназначението на поземления  имот, съгласно Наредба 19 за застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им.Обектът на инвестиционното предложение ще бъде разположен в ПИ 166020, местност „Могилата”, землище на гр.Айтос.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 04.10.2016 г. – 19.10.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62