Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Нихат Мехмед Осман от с.Пещерско

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното  предложение: 

„ Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и офис в ПИ 125007, местност „Могилата”, землище на Община Айтос”

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 24.11.2016 г. – 09.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62