Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ВЕДИМА БУРГАС’’ ООД от Бургас

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното  предложение: 

„ Създаване на трайни насаждения от дюли и череши и закупуване на земеделска техника в ПИ  № 052008, местност „Алана”, землище на с.Черноград, Община Айтос, ПИ № 020009, местност „ Бялата чешма”, землище на с.Черноград, Община Айтос, ПИ № 022004, местност „Забун чаир”, землище на с.Раклиново, Община Айтос, ПИ № 023018, местност „Килника”, землище на с.Раклиново, Община Айтос, ПИ № 034053, местност :Кърмазлъка”, землище на с.Раклиново, Община Айтос”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 05.12.2016 г. – 20.12.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62