Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Стоян Кралев Нодев

лице за контакт: Димана Жекова

  адрес : гр.Бургас, п.к. 8000,  ул. "Хр.Ботев"97, ет.1, офис 1

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ 166020 с площ 1723 кв.м в м. ”Могилата” по КВС на гр.Айтос,общ.Айтос. Предмет на инвестиционното предложение е изготвянето на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ и обособяването от него на УПИ с предназначение за автосервиз. ПУП-ПРЗ  изготвя във връзка с процедура по промяна статута на земята. Параметрите на застрояването ще бъдат в границите на нормативно допустимите за зона Соп, а именно: плътност на застрояване макс.60% ; интензивност на застрояване макс.1,5 , максимална етажност 2 етажа, при макс. височина 10,00м, озеленяване мин 20 % .Застрояването ще бъде свободно.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 06.03.17г.– 20.03.2017г. в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62