Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.

Лице за контакти:Николай Великов Великов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение от съществуващ БКТП „ДЕН”, гр.Айтос до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/  монтиран пред имот 4473, кв.257 и нова кабелна линия ниско напрежение от новия КРШ до ново електромерно табло пред имот 4482, кв.257 гр.Айтос"

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 13.03.2017 г. – 27.03.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62