Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.

Лице за контакти:Николай Великов Великов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на нов кабелен разпределителен шкаф /КШР/ пред УПИ ІХ-1025,1026, кв.81 по плана на гр.Айтос и електрозахранването му чрез разкъсване на съществуващ кабел от ТП „Тихолов” до стълб 1 на извод 3; Кабел НН от КРШ-нов до електромерно тъбло , монтирано на границата на УПИ ХІ-1028, кв.81, гр.Айтос”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 13.03.2017 г. – 27.03.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62