Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ ДИ ЕС ЕМ - 95 ” ЕООД

Управител: Димитър Христов Ангелов

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Допълване с автосервиз на предвидените дейности в сграда със смесени функции- обществено и делово обслужване и жилищна част в УПИ №IV в кв.1 по плана на бившия стопански двор на гр. Айтос”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 25.05.2017 г. – 08.06.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62