Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк „София”, сграда 6

Лице за контакти:Теодор Николаев Гусарев

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изготвяне на ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект:Външно ел.захранване кабел 0,4 kV на мобилна базова станция БС5172 в ПИ 000163 в землището на с.Черна могила, община Айтос. Трасето на кабела започва от съществуващ ЖР стълб 164 на ВЛ Просеник, преминава през ПИ 000111- път IV клас, проектира се по съществуващ горски път в ПИ 000187 до ПИ 000163, в която ще бъде поставена базовата станция, като кабелът е положен в изкоп с дълбочина 0,8м и широчина 0,4м."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 26.06.2017 г. – 09.07.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62