Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Себахатин Осман Ахмед

адрес : с.Черна могила, община Айтос, област Бургас

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Водопроводно отклонение за УПИ Х-122, кв.11, с. Черна могила, община Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 24.09.2019г. – 08.10.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62