УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Преслав Красимиров Енчев

адрес: гр.Айтос, ул. „Георги Мамарчев“ № 10 А

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

Създаване на ново трайно насаждение – сливи в ПИ №00151.48.24, с площ 6224 кв.м., местност “Мангалята“, в землището на гр. Айтос община Айтос, по подмярка 6.1 – „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 г .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден в периода от    25.10.2021г.– 08.11.2021 г., в сградата на Община Айтос,                            ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62