УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на автоматизирана поливна система и капково напояване на овощна черешова градина с площ 213,083 дка в имоти с идентификатори 00151.157.4, 00151.157.5, 00151.157.6, 00151.157.7, 00151.157.8, 00151.157.9, 00151.157.10, 00151.157.11, 00151.157.12, 00151.157.13, 00151.157.15, 00151.157.16, 00151.157.17, 00151.157.18, 00151.157.20, 00151.157.21, 00151.157.22, 00151.157.23, 00151.157.25, 00151.157.26, 00151.157.27, 00151.157.28, 00151.157.29, 00151.157.30, 00151.157.31, 00151.157.32, 00151.157.33,  00151.157.34, 00151.157.35, 00151.157.36, 00151.157.37, 00151.157.45, 00151.157.46,  00151.157.47, 00151.157.48 по КК на гр.Айтос, местност „Мангалята“, община Айтос“ с възложител: ЗКПУ „Единство“ .

         Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден в периода от    27.10.2021 г. – 10.11.2021 г., в сградата на Община Айтос,                            ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62