Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Йонко Стоянов Кралев

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда в УПИ XVIII -236, кв.8 по плана на с. Съдиево, община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден в периода от    19.11.2021г.– 03.12.2021 г., в сградата на Община Айтос,                            ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62