Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Радослава Тодорова Автанска

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-161 в кв.45 на с. Съдиево, община Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 26.05.2021г.– 09.06.2021 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62