Уводомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Петър Иванов Петров

от с.Никола Козлево, ул. „Дочо Михайлов” № 6

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на „Складове за съхранение и помещения за преработка на селска продукция” в имот 493011, местност „Хаджи Бекир”, землище на гр.Айтос”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 22.05.2017 г. – 05.06.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62