Всеки айтозлия или гост на Айтос може да ползва новите спортни площадки!

Община Айтос

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „КРУМ ДЕЛЧЕВ”- АЙТОС

        Общински съвет- Айтос с Решение № 764 прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос, като се прави следното допълнение:

        Създава се нов раздел:

           XI, „Такса за използване на спортните площадки и обекти на открито, в Община Айтос”

           Чл. 46 д /1/ За използване по график на спортните площадки на открито, изградени в Спортен комплекс „Крум Делчев”- Айтос, се заплаща такса в размер за всяка една от тях, както следва:

№ по ред

Наименование на услугата

Забележка

Цени

1.

Организирани групи с учител деца и ученици от 08:00 часа до 16:00 часа

 

безплатно

2.

Провеждане на организирани спортни мероприятия /състезания/, деца и ученици

 

безплатно

3.

Лицензирани спортни клубове, регистрирани и развиващи дейност н Община Айтос, отговарящи на изискванията на чл.7 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Айтос

 

безплатно

4.

Лицензирани външни футболни клубове

вкл. ДДС

20,00 лв./час

5.

Провеждане на организирани

спортни мероприятия /състезания/

вкл. ДДС

15,00 лв./час

6.

Провеждане на индивидуални мероприятия

вкл. ДДС

15,00 лв./час

7.

При ползване на осветление на заплащащите такса допълнително се събира

вкл. ДДС

 5,00 лв./час

8.

Наем на топка /при желание/

вкл. ДДС

 3,00 лв./час

9.

Наем на комплект отразителни потници за отбор /при желание/

вкл. ДДС

 3,00 лв./час

 

/2/ За използване на спортни площадки от лицата, освободени от такса, директорите/ръководителите на училища, детски градини и лицензирани спортни клубове, подават писмено искане до Кмета на общината или упълномощено от него лице най-малко 3 дни предварително, като в него посочват дата, час, продължителност на ползването, брой лица, които ще използват площадките, както и всяка друга информация.

/3/ Лицензираните спортни клубове от община Айтос, отговарящи на изискванията на чл.7 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Айтос, провеждат своите занимания съгласно изготвените графици от ръководителите им.  

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „КРУМ ДЕЛЧЕВ”-

от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Допълнителни условия за ползването на площадките:

1. При желание за резервиране на спортните площадки извън обявеното работно време и в почивните дни /събота и неделя/, резервации се правят след предварително записване 1 /един/ ден по-рано.

2. Резервации или закупуване на билет за ползване на спортните площадки на стадион „Крум Делчев”- Айтос можете да направите на място, в рамките на работното време или на телефон: 0898/530021- Юри Миляков.

3.Лицето, направило резервация носи отговорност за нанесени щети на общинските съоръжения по време на игра.

4.При неспазване на горепосочените изисквания, достъпът се отказва и сумата, платена за резервацията не подлежи на възстановяване.

Община Айтос си запазва правото да извършва служебно преместване на часовете за ползване на обектите при непредвидени ситуации - ремонт, авария, турнир и др., и не носи отговорност за неточни и погрешно извършени резервации от страна на потребителите.   

 

  

 

Снимки