И ВТОРАТА СПОРТНА ЗАЛА В АЙТОС Е НАПЪЛНО ОБНОВЕНА

Тези дни окончателно приключиха строително-монтажните работи по благоустрояването и реновирането на Спортната зала към стадион "Крум Делчев" в Айтос. След реновирането и разширението на Спортна зала "Аетос" в Градската градина, и втората спортна зала на Айтос е тотално обновена.

Финансирането е по проект на Община Айтос, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г. Стойността на проекта е 468 621,41 лв.

Нови седалки за зрителите, отлично поддържан зелен терен и три спортни площадки в непосредствена близост, са другите екстри на Спортния комплекс, който Общината с финансиране по проекти и със собствени средства изгражда през последните години.

Снимки