Заповед за търг

          На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 157, вписано в протокол № 12, т.10 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, проведено на 30.09.2020г.