Банкова сметка, по която можете да платите задълженията си

Банкова сметка, по която можете да платите задълженията си:

 

IBAN   BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35                            BIC код  BUINBGSF

при ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, клон Айтос

гр.Айтос

ул.” Свобода” № 3

Кодове за вид плащане:

44 14 001   - за патентен данък

44 14 002   - за патентен данък-таксиметров превоз на пътници

44 21 00     - за данък върху недвижимите имоти

44 22 00     - за данък върху наследствата

44 23 00     - за данък върху превозните средства

44 24 00     - за такса битови отпадъци

44 25 00     - за данък  при придобиване на имущество

44 28 00     - за туристически данък

44 34 00     - за други данъци - пътен данък

44 65 00     - за наложени глоби/имуществени санкции

44 80 07     - за административни услуги


За повече информация:

0558/ 2-23-64 - инспектори;

0558/ 2-25-10 - счетоводител