ОП „Извършване на основен ремонт на сграда ЦДГ „Радост”