Предложение от Николай Николов - общински съветник, относно допълнение на проект на Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ-15.04.2016 г.