ПРОЕКТ на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност - ПУБЛИКУВАН НА 08.09.2020 г.

          Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗНА Общински съвет Айтос чрез  публикуване на настоящия проект на Наредба предоставя възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни от датата на публикуване на настоящия проект 08.09.2020 г., да направят своите предложения и становища по изготвения проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност.

          Предложениятта и становищата могат да бъдат входирани в деловодството на Община Айтос или подадени на е- mаil: [email protected]